ard decor ard decor

Конфиденциалност

Правила за защита на личните данни.
www.аrddecor.com  работи съгласно правилата, принципите и инструкциите приети от управителя на фирма  АРД ЕООД за защита на личните данни съгласно публикуваният по долу документ. Същият има за цел да информира настоящите и бъдещите си клиенти ( физически и юридически лица ) за мерките предприети за опазването на личните данни.

АРД ЕООД работи и се придържа към изискванията и директивите свързани с ЗЗЛД и концвенции, препоръки и директиви имащи отношение към защита на личните данни. Събраните и обработвани от АРД ЕООД  лични данни се съхраняват съгласно принципите за неприкосновенност и намеса в личният живот на гражданите.
Личните данни, който са неоходими за да се възползвате бепрепятсвено от нашите услуги са:
За физически лица - име, адрес, телефон и e-mail.
За юридически лица - име, ИНД номер, адрес, телефон и e-mail, лице за контакт
Личните данни в www.аrddecor.com  се предоставят доброволно единствено и само от клиентите на сайта като са защитени с парола достъпна само на предоставящият я и се съхранява в колокационен център с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.
Сайтът ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна вашата парола. Можете да променяте информацията във вашия акаунт по всяко време. Никой няма право да променя информация във вашия акаунт, без вашето изрично съгласие.
Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, освен ако не сте изразили изрично съгласие за това. Изключение от това правило са съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугата.
Вашите данни могат да бъдат използвани в кумулативен, непозволяващ идентификация вид, за статистически цели.
Права на физическите лица, предоставили данни
Вие имате право да възразите пред нас срещу:
Обработването на вашите данни, ако имате съмнение и/или сте убедени, че обработката противоречи на нормативната уредба, като например, но не само – не сте дали съгласие за обработка на лични данни; трето лице използва вашите данни; обработват се данни по чл.5, ал.1 на ЗЗЛД и др.подобни.
Обработването на личните ви данни за целите на директен маркетинг, без вашето съгласие.
Възражението следва да бъде подадено в писмен вид, с препоръчана поща и да бъде подписано от вас или от ваш упълномощен представител.
Ние, като администратор на лични данни се задължаваме:
Да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до вашите лични данни;
Да поддържаме техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни;
Да ви осигурим непрекъснат достъп, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол правят невъзможно това;
Да не предоставяме данните ви на трети лица за маркетингови цели без вашето изрично съгласие;
Да отговаряме писмено и мотивирано на ваши възражения в 14 дневен срок от тяхното получаване.
При промяна в настоящата Политика да ви информираме своевременно по подходящ за това начин.


Информация за контакт:
Ф-ма АРД ЕООД
тел: +359 899 142 750
E-mail: decor@arddecor.com
За въпроси свързани с политиката за защита на личните данни бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.

В случай на възникнал конфликт във връзка със защитата на личните ви данни, бихте могли да отнесете въпроса към Комисията за защита на лични данни.